Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2017

21:59
3306 3b3d
nie jestem...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viakatalama katalama
21:16
1883 4610
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viaemtezmazupe emtezmazupe
21:16
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viakatalama katalama
21:15
6563 1762
Reposted frombaccha baccha viakatalama katalama
20:47
6480 814b
Reposted fromfelicka felicka viaIriss Iriss
20:47
0593 bf85 500
Reposted fromviolethill violethill viaemtezmazupe emtezmazupe
18:56
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnutt nutt viaunmadebeds unmadebeds
18:56
1303 c80e
Marlon Brando in Streetcar Named Desire
Reposted frompeper peper viaunmadebeds unmadebeds
18:56
7622 8f41 500

the-night-picture-collector:

Alain Delon, alone among others, 1962

Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds
18:56
9029 119a
Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds
18:56
9025 4832 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds
18:56
9037 1a05
Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds

March 04 2017

15:53
1745 ec91
Reposted fromsunlight sunlight viaCajmel Cajmel
15:52
6801 9ed7
15:52
15:46
8303 243e 500
Reposted fromunr-eal unr-eal viaCajmel Cajmel
15:46
Reposted fromaknatazs aknatazs viaCajmel Cajmel
15:46
2512 cf7b 500
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viaCajmel Cajmel
15:46
6478 d929
Reposted fromminna minna viaCajmel Cajmel
15:46
5798 15b6
Reposted fromkarahippie karahippie viaCajmel Cajmel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl