Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2017

16:19
16:18
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viaunmadebeds unmadebeds
16:17

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viaunmadebeds unmadebeds
16:16
8075 a0fe
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaunmadebeds unmadebeds
16:15
2291 f4f1

bearsofair:

When you’re caught in the middle of doing something weird. ( x )

16:14
4670 a64b 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds
16:14
6578 e4b7
Reposted fromPoranny Poranny viaunmadebeds unmadebeds
16:14
Reposted frompanimruk panimruk viaunmadebeds unmadebeds
16:14
5481 9152

roseydoux:

Summer with Monika (1953)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds
16:14
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viaunmadebeds unmadebeds
16:13
7115 04b3
Reposted fromSkydelan Skydelan viaunmadebeds unmadebeds
16:12
1022 3fce 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaunmadebeds unmadebeds
16:12

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
16:11
5038 48de
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaunmadebeds unmadebeds
16:11
8665 d1c6 500
Reposted fromcorvax corvax viaunmadebeds unmadebeds
16:08
WOLAŁBYM TAK
Ona od poniedziałku po piątek wolałaby nie.
Ale w piątkowy wieczór i sobotę oraz
niedzielę, wszystko zdaje się
możliwe. Choć na każde pytanie odpowiada: "nie wiem",
jednak pachnie życzliwiej. To jest takie proste:
jest weekend, przecież już nie trzeba się bać,
więc chodzę za nią i wolałbym tak.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromthealex thealex viaemtezmazupe emtezmazupe
16:07
2594 e4c2
Reposted fromohwhat ohwhat viaemtezmazupe emtezmazupe
16:07
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
16:06
16:06
2994 07dc 500
Reposted frombreakings breakings viaemtezmazupe emtezmazupe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl